ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ԵՐԵՎԱՆ 2021

Հաստատված է «Ուրարտու»  համալսարանի  գիտական խորհրդի կողմից

Ռեկտոր՝ հ.գ.դ., պրոֆ       Սեդրակ Սեդրակյան

20․06․2020 թ․