ՈՒՍԱՆՈՂԻ    ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ԵՐԵՎԱՆ 2021

Երաշխավորված է տպագրության «Ուրարտու»  համալսարանի  գիտական խորհրդի կողմից

Կազմող՝          Գասպար Ավագյան

փ.գ.թ., դոցենտ

Խմբագիր՝       Սեդրակ Սեդրակյան

հ.գ.դ., պրոֆ.