Ուսանողական խորհուրդ

Նատալի Մելքումյան

ՈՒԽ նախագահ 2023-2027

Պարտականությունները`

 • հաստատում է ՈւԽ տարեկան աշխատանքային պլանը,
 • վերահսկում է ՈւԽ վարչության անդամների պատասխանատվության ենթակա աշխատանքները
 • մասնակցում է ՈւԽ ամենամսյա նիստերին,
 • մասնակցում է ռեկտորատի, գիտական խորհրդի նիստերին,
 • կնքում է պայմանագրեր և համաձայնագրեր,
 • ներկայացնում է համալսարանն արտահամալսարանական միջոցառումների
 • ժամանակ,
 • յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվությամբ ներկայանում է ռեկտորատին:
 • կազմակերպում և անցկացնում է տարբեր բնույթի միջոցառումներ,
 • հետևում է ֆինանսական ծախսերին։

Լիանա Սարգսյան

ՈՒԽ նախագահի տեղակալ

Պարտականությունները`

 • հետևում է ՈւԽ-ի ներքին փաստաթղթերի ճիշտ ձևակերպմանը,
 • համակարգում է ՈւԽ վարչության անդամների պատասխանատվության ենթակա աշխատանքները
 • մասնակցում է ռեկտորատի, գիտական խորհրդի նիստերին,
 • կազմակերպում և անցկացնում է ՈւԽ ընտրությունները,
 • մասնակցում է ՈւԽ ամենամսյա նիստերին,
 • յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվությամբ ներկայանում է ՈւԽ նախագահությանը:

Աննա Իվանյան

ՈՒԽ քարտուղար

Պարտականությունները`

 • հավաքագրում է ՈւԽ անդամների տվյալները և անհրաժեշտության դեպքում
 • կապ հաստատում անդամների հետ,
 • կազմակերպում և մասնակցում է ՈւԽ ամենամսյա նիստերին,
 • կազմում է արձանագրություններ ՈւԽ նիստերի ժամանակ,
 • վերահսկում է ՈւԽ արխիվը,
 • անհրաժեշտության դեպքում ՈւԽ նախագահի հանձնարարությամբ
 • ներկայացնում է համալսարանն արտահամալսարանական միջոցառումների
 • ժամանակ,
 • յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվությամբ ներկայանում է ՈւԽ վարչությանը։

Սեդա Սեսմանուկյան

ՈՒԽ վարչության անդամ , տեղեկատվության և գովազդի պատասխանատու

Պարտականությունները`

 • համագործակցում է բոլոր պատասխանատուների հետ`
 • համալսարանական ամսաթերթի տպագրման գործում,
 • լուսաբանում է համալսարանական և արտահամալսարանական բոլոր միջոցառումները,
 • վերահսկում է համալսարանի էլեկտրոնային կայքի ՈւԽ-ի էջը,
 • մասնակցում է ՈւԽ ամենամսյա նիստերին,
 • յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվությամբ ներկայանում է ՈւԽ վարչությանը:

Ռոզի Հակոբյան

ՈՒԽ վարչության անդամ, մշակույթի և սպորտի ուղղությամբ պատասխանատու

Պարտականությունները`

 • մասնակցում է տարբեր բնույթի միջոցառումների կազմակերպմանը,
 • հայտնաբերում և միջոցառումներին ներգրավում է մշակույթի և սպորտի ոլորտներում ակտիվ ուսանողներին,
 • մասնակցում է ՈւԽ ամենամսյա նիստերին,
 • յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվությամբ ներկայանում է ՈւԽ նախագահությանը,
 • ուսումնասիրում և ՈւԽ վարչությանն է տրամադրում ուսանողների սոցիալական հարցերով կարիքները:

Ռիմա Ալոյան

ՈՒԽ վարչության անդամ, արտաքին կապերի պատասխանատու

Պարտականությունները`

 • ՈւԽ նախագահի հետ միասին կնքում է պայմանագրեր և համաձայնագրեր,
 • մասնակցում կամ անհրաժեշտության դեպքում ապահովում է ուսանողների ներկայությունն արտահամալսարանական միջոցառումներին,
 • մասնակցում է ՈւԽ ամենամսյա նիստերին,
 • յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվությամբ ներկայանում է ՈւԽ վարչությանը։

Մարի Սահակյան

ՈՒԽ վարչության անդամ, արտաքին կապերի պատասխանատու

Պարտականությունները`

 • ՈւԽ նախագահի հետ միասին կնքում է պայմանագրեր և համաձայնագրեր,
 • մասնակցում կամ անհրաժեշտության դեպքում ապահովում է ուսանողների ներկայությունն արտահամալսարանական միջոցառումներին,
 • մասնակցում է ՈւԽ ամենամսյա նիստերին,
 • յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվությամբ ներկայանում է ՈւԽ վարչությանը։

Մերի Սարգսյան

ՈՒԽ վարչության անդամ, գիտակրթական հարցերով պատասխանատու

Պարտականությունները`

 • մասնակցում է ՈւԽ ամենամսյա նիստերին,
 • յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվությամբ ներկայանում է ՈւԽ վարչությանը։