ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

«Ուրարտու»  համալսարանի գրադարանը ստեղծվել է նրա հիմնադրման օրվանից՝ 1991 թ.-ին: Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունի համալսարանի ողջ անձնակազմը: Կողմնակի անձինք կարող են օգտվել միայն հատուկ թույլտվությամբ:

Գրադարանում այսօր հաշվարկվում է շուրջ 10.000 միավոր գրականություն և  այն շարունակ համալրվում է:

Գրադարանի բաժինները

  • Ընթերցասրահ
  • Մշակման,համալրման բաժին և գրապահոց
  • Էլեկտրոնային սպասարկման և տեղեկատվության բաժին:

«Ուրարտու»  համալսարանի գրադարաում աշխատանքներ են տարվում Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումին (eLCA) www.elca.am և թվային գրադարանների ցանցին միանալու ուղղությամբ, ինչը հնարավորություն կտա օգտվելու EBSCOhost, eLIBRARY, SpringerLink, Polpred.com և Обзор СМИ էլեկտրոնակյին շտեմարաններից:

Գրադարանի աշխատանքային ժամերն են 09:30-17:00, ընդմիջումը՝ 13:00-14:00-ը: Ընթերցասրահի աշխատանքային ժամերն են 09:30-17:00-ը:

Գրադարանից օգտվելն անվճար է:

Գրադարանի ընթերցող դառնալու համար սպասարկման բաժին պետք է ներկայացնել՝

  • անձնագիր/ սովորողների դեպքում՝ուսանողական տոմս,
  • 3×4 չափի լուսանկար:

Համալսարանի գրադարանում գրանցված ընթերցողները կարող են վերցնել մինչև 4 գիրք: Գրականությունը տրվում է մինչև 15 օրով: CD և DVD-ները տրվում են միայն ընթերցասրահում օգտվելու համար:

Հազվագյուտ, մեկ օրինակ գրականությունից, հանրագիտարաններից, չհրատարակված նյութերից, թեկնածուական և մագիստրոսական ատենախոսություններից կարելի է օգտվել միայն ընթերցասրահում: Ընթերցասրահի ծառայություններից  օգտվելիս կարելի է վերցնել մինչև 3 գիրք և 5 պարբերական մամուլ նյութեր:

Սպասարկման բաժնում պատվիրված գրականությունը տրամադրվում է մեկ ժամվա ընթացքում:

Ընթերցողը պարտավոր է խնամքով վերաբերվել գրքերի և գույքի հետ: Արգելվում է գրքի մեջ նշում կատարել, էջ պոկել կամ ծալել: Գիրք ստանալիս թերություններ հայտնաբերելու դեպքում ընթերցողը պետք է այդ մասին հայտնի գրադարանավարին: Գիրքը կորցնելու կամ վնասելու դեպքում ընթերցողը պարտավոր է կամ փոխարինել այն նույնով կամ վճարել մինչև 500 դրամ արժողությամբ գրքի տասնապատիկը, 500 դրամից բարձր արժողությամբ գրքի հնգապատիկը:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում ուսանողը պարտավոր է հանձնել իր մոտ եղած գրականությունը: