ՈւՐԱՐՏՈՒ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿ

Հիմնական հասկացությունների սահմանում.

Գիտելիք  —  կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերմանը նպաստող տեղեկատվական ամբողջություն, որը ձեռք է բերվում կրթության և/կամ փորձառության միջոցով՝ արտահայտելով մասնագիտական ոլորտում տեսական և գործնական մոտեցումներ:

Կարողություն — ուսումնառության արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքների կիրառման եղանակն է, գիտելիքը տեղայնացնելու հնարավորությունը: Կարողությունը հիմնվում է անձի ընդունակությունների, գիտելիքների և հմտությունների վրա:

Հմտություն — գիտելիքի և գործողությունների սերտման արդյունք է, երբ մասնագիտական գործողությունները կատարվում են արագ ու անսխալ և նույն կերպ էլ կարգավորվում են:

 Բակալավրի որակավորման բնութագրիչներ

(գերազանց առաջադիմության պարագայում)

Բակալավրի որակավորում շնորհվում է ուսանողներին, ովքեր, ընդհանուր առմամբ, ցուցաբերում են.

հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական և հետազոտական ոլորտների հիմնական ասպեկտների ըմբռնում՝ ունենալով համակարգված և մանրակրկիտ գիտելիքներ ոլորտների հիմնական՝ դասական, արդի և նորարական գիտակարգերի շրջանակներում:

 Վերոնշյալը ենթադրում է. 

 Կարողություններ (ընդհանրապես)

մասնագիտական ոլորտի շրջանակներում ընդունելի և հիմնավոր տեղեկատվության

 • ընկալման,
 • որոնման,
 • հետազոտման
 • վերլուծության:

 Կարողություններ (մասնավորապես)

համապատասխան մեթոդների կիրառմամբ

 • իրենց գիտելիքները վերլուծելու, պարբերաբար վերանայելու, համախմբելու, ընդլայնելու, տեղայնացնելու, նկարագրելու/բացատրելու,
 • բազմաբնույթ և ոլորտային հետազոտական ծրագրեր նախագծելու, հետազոտական գործունեության առանձին տարրեր իրականացնելու,
 • տեսական և գործնական գիտելիքներին, հետազոտական արդյունքներին քննադատաբար մոտենալու,
 • հետազոտական հարցադրումներ առաջ քաշելու և սոցիալական հիմնախնդիրների լուծումներ որոշակիացնելու, այդ լուծումների առաջնայնությունը ցույց տալու,
 • հանրության լայն շերտերի շրջանակներում մասնագիտական և ոչ մասնագիտական գիտելիքներ/տեղեկատվություն հաղորդելու:

 Հմտություններ (ընդհանրապես)

 • հոգեբանական, սոցիոլոգիական, սոցիալական աշխատանքի հասկացութային համակարգերի յուրացման և ձևավորման,
 • փաստարկման և հակափաստարկման, քննադատաբար վերլուծելու
 • տեսական և գործնական, հետազոտական հիմնախնդիրների լուծումների առաջքաշման,
 • նորարակական գաղափարներ առաջադրելու,
 • հետազոտական (ոլորտում առկա հետազոտությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա ձևավորված),
 • գիտելիքի սինթեզման և մասնատման, բացերի լրացման,
 • տրամադրված հետադարձ կապից օգուտ քաղելու,
 • հեղինակային տեքստային նյութեր (հոդվածներ, էսսեներ, թեզիսներ և այլն) ստեղծելու,
 • մասնագիտական նյութերի յուրացման գործընթացում օտար լեզվի (ռուսերենի, անգլերենի) կիրառման,
 • տեղեկատվական և հեռահողորդակցական տեխնոլոգիաներ (այսուհետև՝ ՏՀՏ) արդյունավետ կերպով կիրառելու:

Հմտություններ (մասնավորապես)

 • հետազոտական գաղափարներ առաջադրելու,
 • հետազոտական գործողություններ, սոցիալական միջամտության ծրագրեր նախաձեռնելու,
 • հոգեբանական և սոցիոլոգիական, սոցիալական աշխատանքի ոլորտի հիմնախնդիրներ ախտորոշելու:

 Մագիստրոսի որակավորման բնութագրիչներ

(գերազանց առաջադիմության պարագայում)

Շնորհվում է ուսանողներին, ովքեր, ընդհանուր առմամբ, ցուցաբերում են. իրենց մասնագիտական ոլորտների՝ սոցիոլոգիայի, հոգեբանության, սոցիալական աշխատանքի, հիմնախնդիրների և/կամ հայեցակարգերի համակարգային ըմբռնողականություն՝ ունենալով տրամաբանված և մանրամասն գիտելիքներ ոլորտի մասնագիտական և հետազոտական փորձի շրջանակներում, նախագծելով հետազոտական ծրագրեր, պատկերացնելով այդ ծրագրերի իրականացումը:

Վերոնշյալը ենթադրում է.

  Կարողություններ (ընդհանրապես) 

Մասնագիտական ոլորտների շրջանակներում ընդունելի

 • տեղեկատվության մշակում, վերլուծության տեխնիկաների տիրապետում, որոնք անհրաժեշտ են հետազոտություն իրականացնելիս,
 • գիտելիքի վերլուծում, քննադատորեն յուրացում,
 • հետազոտական տեխնիկաների և մեթոդների ինքնուրույն մեկնաբանում, հիմնավորում, նկարագրում/բացատրում,
 • հետազոտությունների քննադատաբար գնահատում,
 • հիպոթեզների առաջադրում, ստուգում:

 Կարողություններ (մասնավորապես)

 • բարդ և բազմաչափ հոգեբականական, սոցիոլոգիական, սոցիալական աշխատանքի հիմնախնդիրների տեսանկյունից համակարգայնացված աշխատելու,
 • մասնագիտական տեսանկյունից հստակ դիրքորոշում ունենալու,
 •  տեղեկատվություն շրջանառելու,
 • կառավարման, ինքնակառավարման և ինքնավերահսկման,
 • մասնագիտական հաղորդակցման,
 • մասնագիտական և կազմակերպչական գործունեություն պլանավորելու և իրականացնելու,
 • գիտականորեն ընդունելի և հիմնավոր մասնագիտական աշխատաքներ ստեղծելու,
 •  մասնագիտության մեջ ՏՀՏ կիրառելու
 • մասնագիտական նյութերի յուրացման, մշակման և ստեղծման գործընթաց/ներում օտար լեզվի (ռուսերենի, անգլերենի և, ըստ անհրաժեշտության, այլ լեզուների) կիրառման:

Հմտություններ (ընդհանրապես)

 • հաղորդակցվելու,
 • պլանավորելու,
 • կազմակերպելու,
 • հետազոտելու,
 • հետազոտություն նախագծելու,
 • կառավարման,
 • վերլուծելու, քննարդատելու,
 • դժվար իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու,
 • տեքստեր ստեղծելու,
 • ստեղծագործական, նորարական:

Հմտություններ (մասնավորապես) 

 •  ակտիվ լսելու,
 • ակտիվ սովորելու,
 • դասավանդելու,
 • հետազոտական թիմում աշխատելու և համագործակցելու,
 • անհատական աշխատանքի, ինքնակրթության,
 • հետազոտություններ նախագծելու, պլանավորելու, իրականացնելու,
 • տարակարծությունը հաշվի առնելու, հակադրվող կարծիքներ համադրելու,
 • բազմաբնույթ սոցիալական միջամտության ծրագրերի նախագծման և իրականացման,
 • հաղորդակցման,
 • կազմակերպական մշակույթ կրելու և ձևավորելու,
 • ներկայացման,
 • հստակորեն և/կամ ստեղծագործաբար գրելու,
 • հետադարձ կապ ապահովելու, հետադարձ կապից օգուտ քաղելու
 • բանակցելու,
 • զեկուցման,
 • տվյալների հավաքման մեթոդների կիրառման,
 • հետազոտական հիմնախնդիրներ սահմանելու, լուծումներ առաջադրելու,
 • կոնֆլիկնտների կառավարման:

Հետազոտողի որակավորման բնութագրիչներ

(գերազանց առաջադիմության պարագայում)

Կարող է շնորհվել ուսանողներին, ովքեր, ընդհանուր առմամբ, ցուցաբերում են.

իրենց մասնագիտական ոլորտի գիտահետազոտական և տեսամեթոդաբանական հիմնախնդիրների համակարգային ըմբռնողականություն՝ ունենալով խորքային գիտելիքներ հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, սոցիալական աշխատանքի հիմնական գիտակարգերի և հետազոտական փորձի շրջանակներում

Վերոնշյալը ենթադրում է. 

Կարողություններ (ընդհանրապես) 

Մասնագիտական ոլորտի շրջանակներում ընդունելի

 • հետազոտական մեթոդաբանությունների և մեթոդների տիրապետելու, հետազոտություն նախագծելու և իրականացնելու, նոր գիտակրթական, տեսամեթոդաբանական հնարավորություններ ստեղծելու,
 • հետազոտական տվյալներ մասնագիտորեն հավաքագրելու և համապատասխան վերլուծական մեթոդների շրջանակներում վերլուծելու,
 • հետազոտական տեխնիկաները, մեթոդները, մեթոդաբանությունները մանրամասնորեն մեկնաբանելու, հիմնավորելու, ընտրելու, կիրառելու և վերափոխելու՝ նոր տեխնիկաներ առաջադրելու,
 • գիտահետազոտական հիպոթեզներ առաջադրելու, հերքելու և/կամ հաստատելու:

 Կարողություններ (մասնավորապես)

 • բարդ և բազմաչափ գիտահետազոտական և տեսամենթոդաբանական խնդիրների տեսանկյունից համակարգված, կազմակերպված և ստեղծագործաբար աշխատելու,
 • գիտահետազոտական և տեսամեթոդաբանական առկա տեղեկատվության բացերի սահմանման և լրացման,
 • մասնագիտական տեսանկյունից հստակ դիրքորոշում ունենալու, գիտական նորույթ առաջադրելու և հիմնավորելու,
 •  տեղեկատվություն շրջանառելու,
 • կառավարման,
 • գիտահետազոտական գործունեություն պլանավորելու և իրականացնելու,
 • գիտականորեն ընդունելի և հիմնավոր գիտական աշխատաքներ ստեղծելու,
 • ՏՀՏ կիրառելու,
 • մասնագիտական նյութերի հետ աշխատանքում օտար լեզվի կիրառման, ինչպես նաև օտար լեզուներով  գիտական նյութերի ստեղծման:

Հմտություններ (ընդհանրապես)

 • հետազոտելու,
 • հաղորդակցվելու,
 • պլանավորելու,
 • կազմակերպելու,
 • կառավարման և ինքնակառավարման,
 • վերլուծելու,
 • դժվար իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու,
 • գրելու:

Հմտություններ (մասնավորապես)

 •   դասավանդելու,
 • որպես անհատ հետազոտող ինքնաներկայանալու,
 • թիմում աշխատելու և համագործակցելու,
 • գիտական արժեք ներկայացնող որոշումներ կայացնելու, հետազոտական աշխատանքներ պլանավորելու, իրականացնելու,
 • բազմաբնույթ գիտահետազոտական և սոցիալական միջամտության ծրագրերի նախագծման և իրականացման,
 • հաղորդակցման,
 • կազմակերպական մշակույթ կրելու և ստեղծելու,
 • փոխօգնության, փոխըմբռնման միջավայր ստեղծելու և ղեկավարելու,
 • ներկայացման,
 • գրելու,
 • մի քանի լեզվով գաղափարները գրավոր և բանավոր կերպով հստակ արտահայտելու,
 • խմբային քննարկումներ նախաձեռնելու,
 • հետադարձ կապ ապահովելու, ստացած հետադարձ կապից օգուտ քաղելու,
 • բանակցելու,
 • զեկուցման,
 • տվյալների հավաքման և վերլուծության,
 • խմբագրելու,
 • ռեսուրսների կառավարման,
 • խորհրդատվություն տրամադրելու,
 • փոփոխություններ ընդունելու և դրանց նպաստելու,
 • կոնֆլիկնտների կառավարման,
 • ակտիվ լսելու
 • ակտիվ սովորելու: