«ՈՒՐԱՐՏՈՒ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ

«Ուրարտու» համալսարանի որակի ապահովման (այսուհետ` ՈԱ) քաղաքականությունը նրա առաքելության, ռազմավարական նպատակների իրականացմանն ուղղված գործողությունների և գործընթացների ընդհանուր ռազմավարություն ու ընթացակարգ է, որը համապատասխանեցված է Բարձրագույն կրթության զարգացման ՀՀ քաղաքականության նպատակներին ու սկզբունքներին, եվրոպական չափորոշիչներին ու ուղենիշներին, ինչպես նաև աշխատաշուկայի հարափոփոխ կարիքներին: ՈԱ քաղաքականության կենսագործման համար նախադրյալ են հանդիսանում «Ուրարտու» համալսարանի իրական կարողությունները և դրանց հաշվառմամբ ընտրված կոնկրետ գործողությունների իրականացման գործիքակազմը:

ՈԱ քաղաքականության նպատակն է.

 •  Ապահովել «Ուրարտու» համալսարանում բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակի բարելավումը` մասնագիտական կրթությունը համապատասխանեցնելով աշխատաշուկայի կարիքներին,
 •  Ներդնել համակարգված, թափանցիկ և իրատեսական ընթացակարգեր՝ համալսարանում ուսումնական գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման, գիտական հետազոտությունների բարձր մակարդակի ապահովման համար:

ՈԱ քաղաքականության խնդիրներն են.

 1. բարելավել համալսարանի կառավարման համակարգը և կատարելագործել նրա կառույցները,
 2. համապատասխանեցնել գործող մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը որակավորումների ազգային շրջանակի բնութագրիչներին, նմանատիպ առաջավոր բուհերի կրթական ծրագրերին, աշխատաշուկայի պահանջներին,
 3. ապահովել սովորողների, պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի պատշաճ ներգրավվածությունը որակի ապահովման գործընթացներում,
 4. նպաստել բուհում գիտահետազոտական գործունեության զարգացմանը և ուսումնական գործընթացի հետ դրա փոխկապակցվածությանը,
 5. նպաստել համալսարանի մարդկային, ֆինանսական, կրթական և այլ ռեսուրսների առավել արդյունավետ և նպատակային զարգացմանը, պլանավորմանը և բաշխմանը,
 6. նպաստել համալսարանի միջազգայնացմանը, ՀՀ և արտերկրի համալսարանների հետ փոխադարձ կապերի հաստատմանն ու զարգացմանը, ակադեմիական փոխանակումների ու շարժունության խրախուսմանը և բարձրագույն կրթության եվրոպական միասնական տարածքին ինտեգրմանը,
 7. ամրապնդել և ներդաշնակեցնել ՈԱ համալսարանական և ֆակուլտետային կառույցների գործունեությունը որակի կառավարման հարցերում,
 8. որակի կառավարման շրջափուլային մոդելի ներդրմամբ անընդհատ բարելավել ՈԱ համակարգը, կատարելագործել և արդիականացնել ՈԱ գործառույթները, ընթացակարգերը, չափանիշները և դրանց հետ առնչվող պաշտոնական փաստաթղթերը,
 9. ապահովել որակի ներքին և արտաքին գնահատման գործընթացների փոխհամաձայնեցումը` նպաստելով համալսարանի ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրմանը,
 10. նպաստել բուհում որակի մշակույթի ձևավորմանը և հետագա զարգացմանը,
 11. նպաստել բուհի հասարակական պատասխանատվության բարձրացմանը` ապահովելով հաշվետվությունների թափանցիկություն և հասանելիություն:

ՈԱ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ

ՈԱ քաղաքականության նպատակների իրականացումն ու խնդիրների լուծումը ենթադրում են ՈԱ հետևյալ հիմնական ընթացակարգերը:

1․ Կառավարման և վարչարարության ՈԱ.

 • համալսարանի կառավարման համակարգի կատարելագործում՝ հետևողականորեն կիրառելով հաշվետվողականության և թափանցիկության մեխանիզմները,
 • կառավարման մարմինների գործառույթների հստակեցում, պաշտոնների անձնագրերի վերամշակում՝ ի նպաստ արդյունավետ կառավարման և որակի շարունակական բարելավման,
 • կառավարման մարմինների գործունեությանը ուսումնառողների ակտիվ մասնակցության ապահովում:

2. Կրթական ծրագրերի ՈԱ.

 • կրթական ծրագրերի համապատասխանեցում որակավորումների ազգային և եվրոպական շրջանակներին,
 • կրթական ծրագրերի պլանավորման, փորձաքննության, պաշտոնական հաստատման, պարբերական մշտադիտարկման, գնահատման և վերանայման գործընթացներում բոլոր շահակիցների (ուսանողների, գործատուների, դասախոսների) ներգրավվածության ապահովում,
 • կրթական ծրագրերի սահմանված նպատակների և դասավանդման, ուսումնառության ու գնահատման ընտրված մեթոդների համապատասխանեցում ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքներին,
 • ծրագրերի և դասընթացների բովանդակությունը, ուսուցման մեթոդաբանությունը և ծրագրերի իրականացման որակը գնահատելու նպատակով ուսանողների բավարարվածության վերաբերյալ պարբերական հարցումների անցկացում:

3. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ՈԱ.

 • պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետության պարբերական գնահատում բազմաչափ մոտեցմամբ՝ ներառելով ուսանողների, ամբիոններիի և գործընկեր դասախոսների կողմից դասախոսի գնահատումը, դասախոսի ինքնագնահատումը,
 • պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման աստիճանական բարձրացման և մասնագիտական վերապատրաստման գործուն համակարգի մշակում և իրականացում,
 • պրոֆեսորադասախոսական կազմի մրցութային ընտրության, պաշտոնների տեղակալման, տարակարգային առաջքաշման և խրախուսման համակարգերի կիրարկում:

4․ Դասավանդման և ուսումնառության ՈԱ.

 • դասավանդման և ուսումնառության նոր մեթոդների և տեխնոլոգիաների ներդրում, առաջավոր փորձի փոխանակում,
 • դասընթացի և առանձին ուսումնական մոդուլի յուրացման արդյունքների օբյեկտիվ և թափանցիկ գնահատում (ընթացիկ և ամփոփիչ քննություններ),
 • ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների օբյեկտիվ և թափանցիկ գնահատում (ավարտական ամփոփիչ ատեստավորում),
 • գնահատման ձևերի ու մեթոդների արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական պարբերաբար հարցումների կազմակերպում,
 • ուսանողների գնահատման գործընթացի վերաբերյալ դասախոսների շրջանում պարբերական հարցումների անցկացում՝ կիրառվող չափանիշների, ձևերի ու մեթոդների արդյունավետության գնահատման նպատակով:

5․ Ուսումնական ռեսուրսների և ուսումնաօժանդակ ծառայությունների ՈԱ.

 • ուսումնական ռեսուրսների և ուսումնաօժանդակ ծառայությունների որակի գնահատում ուսանողների բավարարվածության վերաբերյալ հարցախույզերի միջոցով, որոնք գնահատում են համալսարանի շենքային պայմանները, գրադարանի և համակարգչային սրահների աշխատանքը, համացանցի մատչելիությունը, լսարանների և ուսումնական լաբորատորիաների կահավորանքը, տեխնիկական հագեցվածությունը, կարիերայի կենտրոնի աշխատանքը և խորհրդատվական այլ ծառայությունների արդյունավետությունը, ուսումնաօժանդակ անձնակազմի գործունեության որակը:
 • ուսումնական ռեսուրսների և օժանդակ ծառայությունների որակի գնահատում դասախոսների բավարարվածության վերաբերյալ հարցախույզերի միջոցով, որոնք գնահատում են ինստիտուտի ենթակառուցվածքներն ու դրանց կառավարումը, գրադարանի և համակարգչային սրահների աշխատանքը, համակարգիչների ու համացանցի մատչելիությունը, լսարանների և ուսումնական լաբորատորիաների կահավորանքը և այլն:

6․ Գիտահետազոտական գործունեության ՈԱ.

 • գիտահետազոտական աշխատանքներում պրոֆեսորադասախոական կազմի լայն ներգրավում,
 • գիտահետազոտական աշխատանքներում ուսանողների ներգրավվածության խրախուսում,
 • դասախոսական կազմի մրցութային ընտրության, պաշտոնների տեղակալման, տարակարգային առաջքաշման, նյութական ու բարոյական խրախուսման գործում գիտական հրատարակությունների թվի և վարկանիշների հաշվառում:

7․ Միջազգայնացման ՈԱ.

 • համալսարանի միջազգային կապերի բաժնի գործունեության արդյունավետության և որակի բարելավում, բուհի միջազգայնացման ռազմավարության մշակում և իրագործում,
 • առկա գործընկերային կապերի ամրապնդում և խորացում, նոր կապերի և համագործակցության հաստատում,
 • պրոֆեսորադասախոսական կազմի, սովորողների մասնակցություն դրամաշնորհային և փոխանակման ծրագրերին:

8․ Հասարակական պատասխանատվության և հանրային կապերի ՈԱ.

 • հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում, դրանց արդյունավետության և որակի բարելավում,
 • համալսարանի վերաբերյալ հրատարակվող նյութերի քանակի, ծավալի և բովանդակության մշտադիտարկում,
 • համալսարանի վերաբերյալ հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունների պարբերաբար անցկացում,
 • շարունակական կրթության և վերապատրաստման դասընթացներում բուհի ընդգրկվածության ընդլայնում, կատարվող աշխատանքի մշտադիտարկում: