ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶ

Մագիստրոսական թեզը ինքնուրույն հետազոտական, վերլուծական և/կամ կիրառական նշանակություն ունեցող աշխատանք է: Այն արտացոլում է մագիստրանտի՝ տվյալ մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու և ինքնուրույն ուսումնասիրություն կատարելու կարողությունները, գիտական խնդիրներ բարձրաձայնելու և դրանց համար լուծումներ գտնելու հմտությունները։

Մագիստրոսական թեզը մագիստրոսի կրթական ծրագրի անհատական և ամփոփիչ բաղադրիչն է:

Բոլոր մագիստրանտները մինչև 1-ին կուրսի 1-ին (հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 2-րդ) կիսամյակի ավարտը պետք է ունենան թեզի հրամանագրված թեմաներ և ղեկավարներ։

Մագիստրոսական աշխատանքի նախապաշտպանությունն անցկացնում է մասնագիտացնող ուսումնական ստորաբաժանումը (ամբիոնը) ստորաբաժանման և մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարների, ինչպես նաև մագիստրանտի գիտական ղեկավարի մասնակցությամբ:

Թեզի նախապաշտպանության ընթացքում գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը չի թույլատրվում հրապարակային պաշտպանության:

Գրագողություն է համարվում այլ աղբյուրներից օգտվելը՝ առանց հղման, կամ զգալի չափով որևէ նյութի (տեքստի) կիրառումը:

Մագիստրոսական թեզը գնահատվում է 20-միավորանոց համակարգով՝ համաձայն սահմանված չափանիշների և դրանց համապատասխան չափորոշիչների: Թեզը գնահատում են ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի միայն այն անդամները, որոնք ներկա են եղել տվյալ մագիստրանտի պաշտպանության ամբողջ ընթացքին։ Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի գնահատման արդյունքները հրապարակվում են ամփոփումից անմիջապես հետո շրջանավարտների ներկայությամբ։

Գնահատման արդյունքների հրապարակումից հետո հանձնաժողովի նախագահը մագիստրանտներին հարցնում է բողոքների առկայության մասին։ Մագիստրանտը գնահատման արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո դրանց վերաբերյալ բողոքի առկայության դեպքում դիմում է ներկայացնում հանձնաժողովի նախագահին։

Բողոքարկումը դիտարկվում է, եթե առկա են «ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման» կարգի ընթացակարգային դրույթների խախտումներ։

Հանձնաժողովի նախագահը դիմումը ստանալուց հետո շրջանավարտին է ներկայացնում հանձնաժողովի անդամների գնահատումների արդյունքները՝ համաձայն սույն կարգում սահմանված չափանիշների և չափորոշիչների։

Գնահատման գործընթացում ընթացակարգերի կիրարկման և գնահատման միավորների հաշվարկման ու ամփոփման սխալների հայտնաբերման դեպքում հանձնաժողովը՝

ա) փոխում է գնահատականը, եթե հայտնաբերված խախտումը կամ սխալն ազդել են գնահատման արդյունքի վրա,

բ) չի փոխում գնահատականը, եթե սխալը կամ թերությունը չեն ազդել գնահատման արդյունքի վրա,

գ) Ընթացակարգային լուրջ խախտումների առկայության դեպքում  չեղարկում է պաշտպանության արդյունքները, եթե առկա են կարգի ընթացակարգային լուրջ խախտումներ, և անմի

ջապես կազմակերպում է նոր պաշտպանություն։

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով